VÄRMEPUMP (FVP) ELLER VÄRMEVÄXLARE (FTX)?

KOMFORT

FTX har en balanserad, kontrollerbar och jämn inblåsningstemperatur. Den inkom­mande tilluften värms upp av den utgående frånluften innan den blåser in luften i rummet.

Med en FVP finns ingen kontrollerbar temperatur­reglering på tilluften. Ofta får man en ojämn temperatur och eventuella otätheter ger upphov till drag, speciellt vid dörrar och fönster på grund av undertrycket i huset.

LUFTKVALITET

FTX har bättre luftkvalitet tack vare balanserad luftväxling med nästan inget undertryck i huset, vilket gör att inget läckage mellan tillförd och förbrukad luft påverkar inomhusmiljö negativt. All tilluft filtreras via F7 filter och med ett FTX system har du därmed kontroll på ingående och utgående luft. Med en frånluftsvärmepump tar du in luften genom undertryck i huset via filter F7 som sitter bakom elementen, men läckluften filtreras inte.

VARMVATTEN

FTX producerar inget varmvatten . FVP omvandlar varm frånluft till varmvatten. Varmvattnet används till 100% för att värma upp kall uteluft när utetemperaturen är -18°C, men när utetemperaturen är varmare kan en del av varmvattnet användas till tappvarmvatten och för att värma huset. Med REC Klimatanläggning  får man FTX-aggregatets stora fördelar, integrerat med en luft/vattenvärmepumpslösning (VP).

LUFTVÄXLING

En FTX har få rörliga delar; en frånluftsfläkt och en tilluftsfläkt medan en FVP har en kompressor, reglerventiler mycket som kan krångla. Du byter 2 filter i din FTX – ett på tilluften och ett på frånluften.

Beroende på vilken typ av system du har så kan din FVP ta luften via hål i väggen eller via fönster (vilket ger många servicepunkter), 6 – 9 filter bakom elementen som skall bytas och ett filter på frånluften i din FVP.

LÅG LJUDNIVÅ

FTX klarar normalt ljudkraven i våtutrymmen. FVP klarar normalt ej ljudkravet